Corum Bubble 47 Central Tourbillon

Với sự bổ sung mới, mẫu Bubble 47 Central Tourbillon, Corum dường như đã làm tái sinh giá trị đích thực của tourbillon.